RSS    .:::19.08.2018 :::.   

Rambler's Top100 Rambler's Top100

 

:::::::::: Промисловість ::::::::::
Вступ та історична довідка

Вступ та історична довідка
Машинобудування та металообробка
Паливна промисловість
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Медична промисловість
Легка промисловість
Харчова промисловість

    Становлення економіки області протягом 70 років відбувалося в складних історичних умовах.

    Перший історичний етап характеризується інтенсивними темпами розвитку економіки.

    У 1932 році промисловість області була представлена: машинобудуванням (питома вага обсягів виробництва у загальному обсязі - 13%), суднобудуванням (11%), харчовою промисловістю (19%), виробництвом будматеріалів (2,8%), деревообробкою (4,8%), промкооперацією тощо (18,7%), текстильною промисловістю (8,7%), хімічною промисловістю (2,5%).

    У 1932 році вже існували такі підприємства як: канатний завод, джутова фабрика, Одеська сукняна фабрика, що належали до текстильної промисловості, завод Жовтневої революції, Одеський завод Марті, що належали до металообробної промисловості.

    Найбільші підприємства харчової промисловості були розташовані у місті Одеса (завод шампанських вин). У районах області харчову промисловість представляли фабрики кустарного типу, за винятком трьох великих  цукроварень.

    Промисловість розподілялась на централізовану та місцеву.

    За перші п’ять років обсяг валової продукції промисловості зріс порівняно з 1932 роком у 2,2 раза, продуктивність праці – на 76 відсотків. Якщо у 1932 році виробництво електроенергії в області становило 122,5 млн.квт.ч., то у 1937 році воно вже досягло 250,8 млн.квт.ч. У 1937 р. на промислових підприємствах працювали 108 тис. осіб.

    Галузева структура промисловості області у 1938 році розподілялася таким чином: питома вага обсягів виробництва машинобудування та металообробки становила 34,2 відсотка, харчової – 27,8 , легкої промисловості – 12,2 .    Однак розвиток економіки припинився з початком війни. За роки окупації були зірвані десятки промислових підприємств, у т.ч. заводи: ім. Січневого повстання, ім. Жовтневої революції, ім. Дзержинського, судноремонтні заводи, джутова фабрика, м’ясокомбінат, кондитерська фабрика.

    Після Перемоги розпочалося відродження економіки. За три післявоєнні роки повністю відбудовано зруйновані підприємства області. За перші п’ять років обсяг промислової продукції зріс у 3,6 раза. Лише у металообробці обсяги продукції перевищили довоєнний рівень у шість разів. Була створена нова галузь – китобійний промисел, налагоджено виробництво нових видів промислової продукції: верстатів, поліграфічних машин, сільськогосподарських машин тощо.

    Після завершення відбудови зруйнованих війною промислових підприємств, область вступає у новий етап їх розвитку, змінюється галузева структура промисловості.

    Зростає виробництво: мінеральних добрив, сталі, цементу, збірних залізобетонних конструкцій будівельної цегли, білизни, верхнього трикотажу, макаронних виробів, цукру – піску, м’яса, включаючи субпродукти, ковбасних виробів, масла тваринного.

    З метою розвитку народних промислів, використання місцевої сировини (рогози, очерету тощо) для задоволення потреб населення області у товарах народного споживання у 1964 році була реорганізована така галузь, як місцева промисловість. На підприємствах цієї промисловості вироблялася велика кількість сувенірної продукції, іграшок, швейних виробів та виробів культурно - побутового призначення. Створено спеціалізовані робочі місця для інвалідів, а також широко використовувалася надомна праця.

    Проголошення в серпні 1991 року України незалежною суверенною державою відкрило реальні перспективи для подолання деструктивного тоталітарно – адміністративного режиму виробничих відносин, створення динамічного відкритого господарства ринкового типу з високим ступенем мотивації праці та соціальної орієнтованості, структурної збалансованості і організаційно - технологічної досконалості. Запорукою для успішного розв’язання цих завдань був досить високий індустріальний, аграрно – технічний, науковий та інтелектуальний потенціал України.

    Проте перехід від адміністративно –директивної економіки до ринкової, тобто до принципово іншої системи економічних координат, супроводжувався економічною кризою. Одеська область, як і країна в цілому, зіткнулася зі спадом виробництва.

    Однак починаючи з 2000 року почалися позитивні зрушення в економіці області, які тривали і протягом 2001 року.

    Запорукою цьому є промисловий комплекс Одещини, в якому утворюється майже третина валової доданої вартості, зосереджено понад 30% обсягів основних виробничих фондів. Промисловий сектор економіки регіону має важливе соціальне навантаження, забезпечуючи робочими місцями понад 50% працездатного населення. Промисловість області має значний потенціал виробничих потужностей, розвинуту інфраструктуру, займає значну долю у структурі народногосподарського комплексу України.

    На території області розміщені унікальні промислові підприємства, що мають загальнодержавне значення: Одеський припортовий завод, який виробляє мінеральні добрива, ВАТ “Одеський завод радіально-свердлильних верстатів” – єдине у країні підприємство, що випускає алмазно - розточні, координатно - розточні, радіально-свердлильні і хонінгувальні верстати - єдине на півдні України підприємство – виробник литва чорних і кольорових металів для машинобудування, Одеський завод “Центроліт”, ВАТ ОЗПВ “Мікрон” – провідне підприємство верстатобудівної галузі, яке виробляє металорізальні верстати з числовим програмним управлінням, багатоцільові свердлильно – фрезерно – розточні.

    Стан розвитку промислового комплексу області характеризується відновленням тенденцій до зростання обсягів виробництва у переважній більшості галузей промисловості.

    Зусилля облдержадміністрації і господарюючих суб’єктів в 1991 – 2001 роках спрямовувалися на збереження науково-технічного та технологічного потенціалу, прискорення структурної перебудови промисловості з підвищенням її ефективності і соціальної спрямованості, впровадження системної політики підтримки вітчизняного виробника, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, створення конкурентоспроможних виробництв у пріоритетних напрямах розвитку.

    Вжито певних заходів щодо структурної перебудови промислових підприємств, їх адаптації до ринкових умов , збереження існуючого потенціалу підприємств верстатобудівної промисловості, проведення їх реструктуризації та стабілізації фінансово-економічного стану виробничої діяльності. Набув інтенсивності процес реструктуризації виробництва, напрацювання нових напрямів розвитку виробничої структури із сучасною технологічною базою.

    У структурі промислового виробництва області переважають харчова промисловість, машинобудування та металообробка, хімічна, нафтохімічна промисловість.

    Питома вага продукції цих галузей у загальному обсязі промислового виробництва динамічно змінювалась. Відбулося поступове зростання питомої ваги хімічної та нафтохімічної промисловості (з 5,1% у 1990 році до 24,3% у 2001 році), чорної металургії (з 2,1% до 3,8%), кольорової металургії (з 0,6% до 2,1%) та медичної промисловості (з 2,7% до 3,2%).

 

    Досягнуто високих темпів зростання виробництва в основних експортних галузях: металургії, хімічній промисловості. Вперше за останні роки збільшено виробництво у машинобудуванні. Суттєво збільшено виробництво у пріоритетних напрямках: суднобудуванні, електротехнічній, кабельній промисловості, кисневому машинобудуванні, холодильному машинобудуванні, верстатобудівній, судноремонтній промисловості, приладобудуванні, що підвищило збалансованість внутрішнього ринку промислової продукції і експортні можливості галузі. Початком позитивної тенденції у насиченні внутрішнього ринку вітчизняними товарами є збільшення виробництва в галузях, зорієнтованих на випуск продукції кінцевого споживання: легкій, харчовій промисловості.

    Промислова політика в області формувалася у вигляді програм розвитку галузей, які передбачали основні напрями розвитку виробничої структури, перспективну зорієнтованість основного виробничого потенціалу, виробничо - сервісного комплексу. Протягом останніх років впроваджувались: регіональна програма розвитку верстатобудівної промисловості області на період до 2000 року, регіональна програма розвитку легкої та місцевої промисловості на період до 2000 року, програма експорту високотехнологічної продукції підприємств області.

    Розроблено “Програму розвитку машинобудівної галузі області на 2001– 2003 роки”. Зростання економічної ефективності та якісних змін у роботі промислових підприємств підтверджується забезпеченням прибутковості промисловості. При цьому основна частина прибутку створюється у галузях: металургії, хімічній та харчовій промисловості, де проводилась реконструкція і модернізація виробництва, сертифікація технологічних процесів і якості продукції, введене в експлуатацію устаткування для забезпечення високого товарного рівня продукції, створювались нові види машин, апаратів. Приладів, впроваджувалися нові технологічні процеси, здійснювалась комплексна автоматизація та механізація виробничих процесів. Особлива увага приділялась формуванню довгострокової стратегії виробництва, розвитку співробітництва на перспективу, поширенню принципово нових (світового рівня якості) технологій, техніки та устаткування.

далі [машинобудування та металообробка]

Дата оновлення : 15.03.2005

 
 

  
 

 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.